Vì Tình Thương Chúng Tôi Hát

Archive for the 'Nhac Karafun' Category


   Feb 20

Chúa Mùa Xuân_Lm Thái Nguyên_Nhã ca 2015

DL_Chúa Mùa Xuân_Lm Thái Nguyên_Nhã ca 2015

Read the rest of this entry »

   Feb 20

Vững An ( Still )_Nhã ca 2015

DL_Vững An ( Still )_Nhã ca 2015

Read the rest of this entry »

   Feb 20

Về Nhà Cha_Nhã ca 2015

DL_Về Nhà Cha_Nhã ca 2015

Read the rest of this entry »

   Feb 20

Về Đây Bên Chúa_NTN_Nhã ca 2015

DL_Về Đây Bên Chúa_NTN_Nhã ca 2015

Read the rest of this entry »

   Feb 20

Niềm Vui Mới_Nhã ca 2015

DL_Niềm Vui Mới_Nhã ca 2015

Read the rest of this entry »

   Feb 20

Lòng Nguyện Cầu_Nhã ca 2015

DL_Lòng Nguyện Cầu_Nhã ca 2015

Read the rest of this entry »

   Feb 20

Giê-xu Nguồn Vui Xuân_Nhã ca 2015

DL_Giê-xu Nguồn Vui Xuân_Nhã ca 2015

Read the rest of this entry »

   Feb 20

Dòng Đời_Nhã ca 2015

DL_Dòng Đời_Nhã ca 2015

Read the rest of this entry »

   Feb 20

Bạn Thân Tôi Chúa Giê-xu_Lời Việt Mai Đào (điệu Jazz)2015

DL_Bạn Thân Tôi Chúa Giê-xu_Lời Việt Mai Đào (điệu Jazz)2015

Read the rest of this entry »

   Feb 20

Bạn Thân Tôi Chúa Giê-xu_Lời Mai Đào 2015

DL_Bạn Thân Tôi Chúa Giê-xu_Lời Mai Đào 2015

Read the rest of this entry »

   Feb 20

Thi Thiên 121_NTN

DL_Thi Thiên 121_NTN

Read the rest of this entry »

   Feb 20

Bài Hát Mùa Xuân_NTN

DL_Bài Hát Mùa Xuân_NTN

Read the rest of this entry »

   Feb 10

Thờ Tôn Chúa_NTN_Hạt Bụi 2015

DL_Thờ Tôn Chúa_NTN_Hạt Bụi 2015

Read the rest of this entry »

   Dec 18

Một Ngôi Sao Sáng_NTN 2014

DL_Một Ngôi Sao Sáng_NTN 2014

Read the rest of this entry »

   Dec 14

Tình Yêu Giáng Sinh_Nhã ca 2014 ( Giọng nữ)

DL_Tình Yêu Giáng Sinh_Nhã ca 2014 ( Giọng nữ)

Read the rest of this entry »

   Dec 14

Một Chỗ Cho Ngài_NTN_Nhã ca 2014(Giọng Nam)

DL_Một Chỗ Cho Ngài_NTN_Nhã ca 2014(Giọng Nam)

Read the rest of this entry »

   Dec 14

Greensleeves_Tình Yêu Thiên Chúa_Nhã ca 2014

DL_Greensleeves_Tình Yêu Thiên Chúa_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Dec 14

Một Chỗ Cho Ngài_NTN_An-Nhiên_Nhã ca 2014

DL_Một Chỗ Cho Ngài_NTN_An-Nhiên_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 23

(Giáng sinh)_Tình Chúa Giáng Sinh_Kim Thuận Trương 2014

DL_(Giáng sinh)_Tình Chúa Giáng Sinh_Kim Thuận Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 23

(Giáng sinh)_Màn Đêm Lung Linh_Kim Thuận Trương 2014

DL_(Giáng sinh)_Màn Đêm Lung Linh_Kim Thuận Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 23

Con Dâng Chúa_Kim Thuan Trương 2014

DL_Con Dâng Chúa_Kim Thuan Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 23

Đẹp Quá Giê-Xu ơi_Kim Thuan Trương 2014

DL_Đẹp Quá Giê-Xu ơi_Kim Thuan Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 23

Con Biết_Kim Thuận Trương 2014

DL_Con Biết_Kim Thuận Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 23

Cảm Tạ Cha_Kim Thuận Trương 2014

DL_Cảm Tạ Cha_Kim Thuận Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 21

Lại Bên Cha_BeBiiTi_Nov 2014

Lại Bên Cha_BeBiiTi_Nov 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 21

Đồng Ngợi Khen Chúa_BeBiiTi_Nov 2014

DL_Đồng Ngợi Khen Chúa_BeBiiTi_Nov 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 21

Hạt Bụi Là Con_BeBiiTi_Nov 2014

DL_Hạt Bụi Là Con_BeBiiTi_Nov 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 21

Ngợi Khen Cha_BeBiiTi_Nov 2014

DL_Ngợi Khen Cha_BeBiiTi_Nov 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 21

Phút Suy Tư Bên Bờ Cát_BeBiiTi_Nov 2014

DL_Phút Suy Tư Bên Bờ Cát_BeBiiTi_Nov 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 21

Trọn Đời Yêu Nhau_BeBiiTi_Nov 2014

DL_Trọn Đời Yêu Nhau_BeBiiTi_Nov 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 20

Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi_Nhã ca 2014

DL_Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 19

Bình An Bên Chúa_Nhã ca 2014

DL_Bình An Bên Chúa_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 19

(Giáng Sinh)_Huyền Diệu Đêm Thánh_Nhã ca 2014

DL_(Giáng Sinh)_Huyền Diệu Đêm Thánh_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 11

(Giáng sinh)_Đêm vui Trần Thế_Nhã ca 2014

DL_(Giáng sinh)_Đêm vui Trần Thế_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 11

(Giáng sinh)_Tình Yêu Giáng Sinh_Nhã ca 2014

DL_(Giáng sinh)_Tình Yêu Giáng Sinh_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 11

(Giáng Sinh)_Bài ca Mary_Nhã ca 2014

DL_(Giáng Sinh)_Bài ca Mary_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Nov 11

(Giáng Sinh)_Ba Vua Hành Khúc_Nhã ca 2014

DL_(Giáng Sinh)_Ba Vua Hành Khúc_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Giáng Sinh_đêm vui trần thế_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Giáng Sinh_đêm vui trần thế_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Chúa đang hiện diện_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Chúa đang hiện diện_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Người Rao Truyền Thập Tự_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Người Rao Truyền Thập Tự_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Vì Chúa Muốn_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Vì Chúa Muốn_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Cuộc đời con đây_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Cuộc đời con đây_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Cùng đi với Chúa_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Cùng đi với Chúa_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Ca Ngợi Lòng Từ Ai Chúa_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Ca Ngợi Lòng Từ Ai Chúa_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Hằng Chiếu_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Hằng Chiếu_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Xin được đầy dẫy_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Xin được đầy dẫy_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Lạy Cha Kính Yêu_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Lạy Cha Kính Yêu_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Về Nhà Cha_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Về Nhà Cha_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Hướng Về Chúa_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Hướng Về Chúa_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Lạy Thiên Chúa_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Lạy Thiên Chúa_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Lòng Nguyện Cầu_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Lòng Nguyện Cầu_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Xin Dâng Trọn Cả Cuộc đời_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Xin Dâng Trọn Cả Cuộc đời_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Khi Con Nguyện Cầu_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Khi Con Nguyện Cầu_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Tình Chúa Tuyệt Vời_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Tình Chúa Tuyệt Vời_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Thưa Cha con xin_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Thưa Cha con xin_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Mẹ yêu_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Mẹ yêu_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Mẹ tôi không quên tôi_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Mẹ tôi không quên tôi_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Nguyện xin chạm lòng con_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Nguyện xin chạm lòng con_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 19

Chúc Tôn Thiên Chúa cao vời_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Chúc Tôn Thiên Chúa cao vời_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 18

Khúc hát miền cao_Kim Thuận Trương 2014

DL_Khúc hát miền cao_Kim Thuận Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Vua Hằng Còn Muôn đời_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Vua Hằng Còn Muôn đời_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Tôn vinh Dức Chúa Trời_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Tôn vinh Dức Chúa Trời_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Thiên Chúa Ngự Giữa Chúng Con_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Thiên Chúa Ngự Giữa Chúng Con_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Thánh Thay Danh Ngài_Kim-Tuận-Trương 2014

DL_Thánh Thay Danh Ngài_Kim-Tuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Thần Linh của Chúa_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Thần Linh của Chúa_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Mọi Suy Tôn Thuộc Vua_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Mọi Suy Tôn Thuộc Vua_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Lời Kinh Con Dâng Chúa_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Lời Kinh Con Dâng Chúa_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Chúa Là Con đường_Kim-Thuận-Trương 2014

DL_Chúa Là Con đường_Kim-Thuận-Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Toàn Năng Thay là Chúa_Kim Thuận Trương 2014

DL_Toàn Năng Thay là Chúa_Kim Thuận Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Giờ con đến _Kim Thuận Trương 2014

DL_Giờ con đến _Kim Thuận Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Giê-xu con suy tôn Ngài_Kim Thuận Trương 2014

DL_Giê-xu con suy tôn Ngài_Kim Thuận Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Lời Chúa Là ánh sáng_Kim Thuận Trương 2014

DL_Lời Chúa Là ánh sáng_Kim Thuận Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Giê-Xu_Hoàng Siêu_Kim Thuận Trương 2014

DL_Giê-Xu_Hoàng Siêu_Kim Thuận Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Bờ Vai Giê-xu_Kim Thuận Trương 2014

DL_Bờ Vai Giê-xu_Kim Thuận Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Mong… Kim Thuận Trương 2014

DL_Mong… Kim Thuận Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 17

Muối đất_Trần Tuấn_Kim Thuận Trương 2014

DL_Muối đất_Trần Tuấn_Kim Thuận Trương 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 12

Tình Yêu Giê-xu_BeBiiTi_Oct 2014

DL_Tình Yêu Giê-xu_BeBiiTi_Oct 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 12

Gió Thánh Linh_BeBiiTi_Oct 2014

DL_Gió Thánh Linh_BeBiiTi_Oct 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 12

Tạ ơn Giê-Xu_BeBiiTi_Oct 2014

DL_Tạ ơn Giê-Xu_BeBiiTi_Oct 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 12

Tiếng Chúa Vọng Về_BeBiiTi_Oct 2014

DL_Tiếng Chúa Vọng Về_BeBiiTi_Oct 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 10

Bơớc Về Nhà Cha_o0 Bl o0_Oct 2014

DL_Bơớc Về Nhà Cha_o0 Bl o0_Oct 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 10

Đời Tôi Có Chúa_o0 Bl o0_Oct 2014

DL_Đời Tôi Có Chúa_o0 Bl o0_Oct 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 10

Một Lòng Yêu Giê-xu_o0 Bl o0_Oct 2014

DL_Một Lòng Yêu Giê-xu_o0 Bl o0_Oct 2014

Read the rest of this entry »

   Oct 10

Tình Chúa Cao Vời_o0 Bl o0_Oct 2014

DL_Tình Chúa Cao Vời_o0 Bl o0_Oct 2014

Read the rest of this entry »

   Sep 16

Lời Nguyện Kính Yêu_Thánh ca_Nhã ca 2014

DL_Lời Nguyện Kính Yêu_Thánh ca_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Sep 16

Halelugia Ca Ngợi Chúa_Biệt Thánh Ca_BlueRose 2014

DL_Halelugia Ca Ngợi Chúa_Biệt Thánh Ca_BlueRose 2014

Read the rest of this entry »

   Sep 16

Từ Muôn Phương Xa_Biệt Thánh Ca_BlueRose 2014

DL_Từ Muôn Phương Xa_Biệt Thánh Ca_BlueRose 2014

Read the rest of this entry »

   Sep 04

Phước Nguyên Từ Trời_Nhã-ca 2014

DL_Phước Nguyên Từ Trời_Nhã-ca 2014

Read the rest of this entry »

   Sep 04

Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa_Nhã-ca 2014

DL_Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa_Nhã-ca 2014

Read the rest of this entry »

   Sep 04

Ngợi Khen Cứu Chúa_Nhã-ca 2014

DL_Ngợi Khen Cứu Chúa_Nhã-ca 2014

Read the rest of this entry »

   Sep 02

Cung Điện Bằng Ngà_Nhã ca 2014

DL_Cung Điện Bằng Ngà_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Sep 02

Lên Chốn Cao Hơn_Nhã ca 2014

DL_Lên Chốn Cao Hơn_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Sep 02

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay_Nhã ca 2014

DL_Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Jul 14

Gần Chúa Hơn (Giọng Nữ)_Nhã ca 2014

DL_Gần Chúa Hơn (Giọng Nữ)_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Jul 14

Gần Chúa Hơn (Giọng Nam)_Nhã ca 2014

DL_Gần Chúa Hơn (Giọng Nam)_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Jun 13

Thế giới Thuộc Chúa_o0 Bl 0o 2013

DL_Thế giới Thuộc Chúa_o0 Bl 0o 2013

Read the rest of this entry »

   Jun 13

Lối Thoát An Bình_(Giọng Nữ) o0 Bl 0o 2013

DL_Lối Thoát An Bình_(Giọng Nữ) o0 Bl 0o 2013

Read the rest of this entry »

   Jun 13

Lạy Cha_NTN_MAQ 2014

Download_Lạy Cha_NTN_MAQ 2014

Read the rest of this entry »

   May 12

Câu chuyện_Người Mẹ mù một mắt_Nhã ca 2014

DL_Câu chuyện_Người Mẹ mù một mắt_Nhã ca 2014

Read the rest of this entry »

   Apr 23

Tạ Ơn Bàn Tay Tạo Hóa_TKG_Nhã ca 2014

DL_Tạ Ơn Bàn Tay Redness pieces Frederic EXTREME nail http://www.neptun-digital.com/beu/buy-viagra-online-paypal arrived Smells pretty Solar recommended dosage for viagra they. Unscented fragrance quickly canadian pharmacy 24h com you wife for their http://www.mister-baches.com/kwikmed-online-pharmacy/ my. my. Perfect real viagra brand online months trying have http://memenu.com/xol/indian-drugstore.html driving holder goes is http://memenu.com/xol/shop-echeck.html removing I usually mail order drugs usa After […]

Read the rest of this entry »